Sekretesspolicy och villkor för tjänsten

Tack för att du använder Hubert i jakten på ditt nästa jobb. Vi förstår till fullo vikten av den aktuella uppgiften du har framför dig. Detta är särskilt viktigt eftersom vi ber dig att dela personlig information med oss via vår tjänst. Personuppgifter är all information som kan användas för att, direkt eller indirekt, identifiera dig som individ. Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter och ger dig information om dina rättigheter med avseende på sådana uppgifter. Hubert kommer att agera som personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter i vår process.

Dina rättigheter
Enligt EUs dataskyddsförordning, även känd som GDPR, har du som individ rätt att få tillgång till dina personuppgifter genom att begära ett utdrag av uppgifter och att rätta dina personuppgifter om någon information om dig är ofullständig eller felaktig.
Du har också rätt att be oss att radera dina personuppgifter eller att sluta använda dem på ett visst sätt eller för ett visst ändamål. Om vi är tvungna att radera dina personuppgifter kan vi besluta om personuppgifterna kommer att raderas genom radering eller genom anonymisering. Du kan ha rätt att begära att dina personuppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportabilitet), om det är tekniskt möjligt och beroende på den rättsliga grunden för behandlingen.

Tveka inte att kontakta Hubert om du har några frågor eller klagomål om behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter (till exempel om du vill kräva rättelse eller få tillgång till dina personuppgifter). Du når vårt dataskyddsombud genom att skicka ett e-postmeddelande till hubert@hubert.ai. Tänk på att vi måste verifiera din identitet för att lösa dina problem. Dina rättigheter som beskrivs ovan är föremål för juridiska undantag, vilket kan leda till att din begäran avslås.

Om du har några klagomål eller funderingar kring vår behandling av dina personuppgifter kan du även lämna in ett klagomål till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten på imy@imy.se.

Personuppgifterna
När vi använder Hubert kan vi samla in och behandla följande kategorier av information om dig:
Personlig information:
Förnamn, efternamn, e-postadress, postnummer.

Jobbrelaterad information: Denna kategori inkluderar bakgrundsinformation, såsom erfarenhet, utbildning och meriter, både från tredje part (vilket kan inkludera information från referenser, offentliga register, sociala medier och liknande) och ditt CV och personliga brev, och annan information du dela med Hubert i intervjun eller i olika tester, inklusive resultat från sådana tester, eller i direkt kontakt med vårt team.
Den innehåller även information om din nuvarande anställning och dina intressen och ambitioner, till exempel om du söker tjänster för framtida anställning.

Demografisk information: Ålder och kön, men endast i syfte att säkerställa att vår och vår kunds rekryteringsprocesser är opartiska.

Indirekta identifierare: Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, IP-adress (trunkerad/pseudonymiserad), webbläsare, nödvändiga cookies, cookies för analys, UUID, tidsstämpel, segment-ID och GEO-information.

Syfte Typ av data Legal grund

Att förse vår kund (din potentiella arbetsgivare) med resultaten från intervjuprocessen.
Personlig information
Jobbrelaterad information
Berättigat intresse, eftersom denna behandling är nödvändig för att dela resultatet av din intervjuprocess med den potentiella arbetsgivaren och för att bedöma om du är lämplig för tjänsten i fråga. Vi säkerställer att denna behandling är nödvändig för att driva detta intresse, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få din information behandlad för detta ändamål.
För att verifiera dina personliga uppgifter och kontaktuppgifter och för att kommunicera med dig. Personlig information
Indirekta identifierare

Berättigat intresse, då det är nödvändigt för oss att säkerställa att du är den du utger dig för att vara och att kontakta dig om frågor eller problem skulle uppstå. Vi säkerställer att denna behandling är nödvändig för att driva detta intresse, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få din information behandlad för detta ändamål.
För att förhindra och undersöka missbruk av våra tjänster eller din åtkomst och användning av tjänsten. Personlig information
Jobbrelaterad information
Demografisk information
Indirekta identifierare
Berättigat intresse, eftersom vi anser det nödvändigt för att undvika att vår tjänst används för olagliga ändamål. Vi säkerställer att denna behandling är nödvändig för att driva detta intresse, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få din information behandlad för detta ändamål.
För att testa, analysera och felsöka vår tjänst. Personlig information
Jobbrelaterad information
Demografisk information
Indirekta identifierare
Berättigat intresse, eftersom vi anser det nödvändigt att utveckla och förbättra vår service och vår verksamhet för att möta våra kandidaters och våra kunders förväntningar. Vi säkerställer att denna behandling är nödvändig för att driva detta intresse, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få din information behandlad för detta ändamål.
Möjliggöra produktutveckling Personlig information
Jobbrelaterad information
Demografisk information
Indirekta identifierare
Berättigat intresse, eftersom vi anser det nödvändigt att utveckla och förbättra vår service och vår verksamhet för att möta våra kandidaters och våra kunders förväntningar. Vi säkerställer att denna behandling är nödvändig för att driva detta intresse, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få din information behandlad för detta ändamål.


Hur Hubert fungerar
Hubert kommer att genomföra en AI-driven chattintervju med dig. Baserat på intervjun, uppladdade dokument och/eller testresultat kommer Hubert att använda artificiell intelligens för att betygsätta din kompatibilitet med önskade kompetenser och egenskaper för jobbet som du sökte. Ditt betyg kommer att överföras till rekryteringsavdelningen hos vår kund, som i sin tur manuellt avgör om du blir inbjuden att ta nästa steg i deras rekryteringsprocess.

Dela och överföra
Vi kommer att dela dina personuppgifter och resultat med vår kund – din potentiella arbetsgivare – för att bedöma din profil för den lediga tjänsten. Efter att ha mottagit dina personuppgifter kommer kunden också att ta på sig personuppgiftsansvar. Vi kan också dela dina uppgifter med våra underleverantörer som förser oss med teknisk support, säkerhetskopiering, lagring och liknande tjänster. I dessa situationer kommer vi att förbli personuppgiftsansvarig och de som tar emot uppgifterna får inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än vad som anges av oss. Om vi överför dina personuppgifter utanför EES, till exempel om vår kund är baserad utanför EES, kommer vi att säkerställa att dina personuppgifter är säkra. Detta kommer att uppnås om staten bedöms ha en adekvat skyddsnivå av EU-kommissionen, om andra lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits (såsom användningen av EU-modellklausuler som godkänts av EU-kommissionen), eller om du uttryckligen samtycker till överföringen.

Lagring av data och radering
Vi behandlar och lagrar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla relevanta ändamål. Som ett minimum kommer vi att behandla dina personuppgifter tills rekryteringsprocessen för den lediga tjänst du sökt är slutförd. Vi raderar dina uppgifter för det här jobbet efter 6 månader. Om vi behöver radera dina personuppgifter kan vi besluta om dina personuppgifter ska raderas genom radering eller genom anonymisering.

Säkerhet
Det är viktigt för oss att hålla dina personuppgifter säkra. Vi kommer alltid att se till att använda lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda all information från förlust, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. Data lagras på molnservrar i Europeiska unionen.

Äganderätt
Genom vår webbplats och våra tjänster tillhandahåller vi innehåll som är upphovsrättsskyddat eller varumärkesskyddat av oss, tredjepartsleverantörer eller licensgivare, eller av användare av våra tjänster ("Material"). Materialet kan, utan begränsning, innehålla bilder, logotyper, video, programvara, grafik och/eller annat innehåll. Allt material, tillhörande immateriella rättigheter och andra äganderätter som görs tillgängliga via vår webbplats och våra tjänster ägs av oss, tredjepartsleverantörer och licensgivare, eller av användare av våra tjänster, förutom eventuella bidrag som du har tillhandahållit och därför behåller äganderätten till.
Förutom att skicka in personlig och jobbrelaterad information till våra tjänster, har du inga rättigheter till vår webbplats, tjänster eller något material och har inte rätt att redigera, kopiera, modifiera, reproducera, bakåtkonstruera, skapa härledda verk av, förbättra, ändra, eller på något annat sätt använda vår webbplats, tjänster, något material eller del därav, på något sätt. Om du bryter mot dessa villkor kommer ditt konto att avslutas, och du måste omedelbart förstöra allt utskrivet eller nedladdat material och sluta använda vår webbplats, tjänster eller material. Vi har också rätt att vidta rättsliga åtgärder vid behov.

Tjänster
Vi förbehåller oss rätten att neka alla kandidater att använda våra tjänster.

Förbjudna användningar
Utöver andra förbud som anges i dessa allmänna villkor, är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot tillämpliga förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att göra intrång i eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av tjänsterna eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att spam, nätfiska, pharm, förevändning, spindel, krypa eller skrapa; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av någon av våra tjänster eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna, och efter eget gottfinnande.

Garantifriskrivning
Tjänsterna tillhandahålls "i befintligt skick" och "som de är tillgängliga". Vi lämnar inga utfästelser eller garantier av något slag till dig eller någon annan person på något sätt för tjänsterna, inklusive någon del därav, eller någon webbplats eller annat innehåll eller tjänst som kan vara tillgänglig direkt eller indirekt via tjänsterna. Vi lämnar inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, angående riktigheten, adekvatheten, giltigheten, tillförlitligheten, tillgängligheten eller fullständigheten av någon information eller tjänsterna. Du erkänner och samtycker uttryckligen att användningen av tjänsterna sker på egen risk. Hubert garanterar inte att funktionerna i tjänsterna kommer att uppfylla dina krav, eller att driften av tjänsterna kommer att vara oavbruten eller felfri, eller att defekter i tjänsterna kommer att rättas till.

Frågor och kontakt
Om du vill ställa en fråga till oss, registrera ett klagomål eller bara säga hej, kontakta oss på hubert@hubert.ai eller per post på
Hubert c/o Wework
Malmskillnadsgatan 32
SE-111 51 Stockholm
Sverige

Update cookies preferences